2 Mayıs 2012 Çarşamba

EĞİTİM KRONOLOJİSİ


M.Ö. 6000 Sümerler kalay tabletler üzerine resimsel işaretler yapmaya başladılar. 

M.Ö. 4500 Mısır'da ilk kütüphane kuruldu. 

M.Ö. 3000 Ortadoğu ve Asya'da yazılı dillerin ve okulların ortaya çıkması 

M.Ö.1200 Hintli rahiplerin kutsal metinlerin yanında dilbilgisi, felsefe ve fen bilimleri gibi dersleri öğretmeye başlaması 

M.Ö. 551-479 Çin'de ve Güney Asya'da günümüze kadar oluşacak eğitim politikalarını etkileyen "Konfüçyüs" yaşadı.

M.Ö. 479-338 Yunan medeniyetinin altın çağı: Sokrates, Plato ve Aristo'nun batı dünyasının fikir hayatının temellerini oluşturması. 

M.Ö.400 Gezgin Sofistlerin öğretmenliğe başlaması 

M.Ö.400 Isokrates' in hitabet sanatı, politika, ahlak ve tarih alanlarında dersler vermeye başlaması 

M.Ö.399 Socrates' in öğrencilerini hayatın manası, gerçek ve adalet hakkında düşünmeye davet ettiği eğitimsel metodunun yayılması 

M.Ö.387 Platon'un Atina' da "Akademi" adı verdiği okulu kurdu. 

M.Ö.335 Aristo' nun Atina'da "Lyceum (lise) " adı verdiği okulunu kurdu.

M.Ö. 303 Roma okullarında "Pedagog" denilen yunanlı köleler yunanca öğretmeye başladı.

M.Ö. 100 Romalı bir senatör olan "Cicero" Yunan ve Roma medeniyetlerinin fikirlerini bir araya getirerek "De Orator" adlı kitabı yazdı.

M.S. 35 - 97 Quintilian "eğitim çocukluktan ergenliğe doğru olan bireysel gelişim safhaları temel alınarak yapılmalıdır" fikrini ortaya koydu.

500-1453  Ortaçağ denilen bu dönemde eğitim Roma Katolik Kilisesi tarafından şekillendirildi.

1100-1300  Ortaçağ alimlerinin Hristiyanlık teolojisini Yunan felsefesiyle birleştirerek ortaya çıkardıkları "skolastik" düşüncenin yayılışı. 

1000-1200 Ömer Hayyam, El Biruni , Fahreddin Razi, İbni Sina, Taberi, İbni Mace ve İbni Rüşd gibi önemli İslam alimlerinin yaşadığı yıllar

1225-1274 Saint Thomas Aquinas' ın Aristo'nun Yunan mantığı ile İncil düşüncesini bir arada yorumladı 

1200-1300 Birçok İslami eserin latinceye çevirisi Avrupa’da Rönesans üzerinde önemli etkiler yarattı 

1455 Gutenberg’ in modern anlamdaki matbaayı kullanmaya başlaması 

1466-1536 Hümanist eğitimci Erasmus'un, eğitimi ezberden çıkarıp tartışma ve anlamaya yöneltme çabaları 

1483-1546 Protestan dini reformcu Martin Luther'in İncil' i herkesin kendi dilinde okuması gerektiği fikrini ortaya atışı 

1596-1650 Şüpheciliği araştırma metodu olarak kullanan Fransız filozof ve matematikçi René Descartes'ın yaşadığı dönem 

1592-1670 Aktif metoda dayalı pedagojinin öncülerinden olan "Jan Amos Comenius" tarafından ilk resimli çocuk kitabı yazıldı. 

1636 Dünyaca ünlü bilim adamları yetiştirecek olan Harvard Üniversitesinin kuruluşu 

1685 Fransa Rheims' de ilk formal okul (yetiştirilmiş öğretmenlerce eğitim verilen) kuruldu. 

1632-1704 Liberalizmin kurucularından John Locke ve demokratik eğitim düşüncesinin ortaya çıkmayı 

1712-1778 Jean Jacques Rousseau ile birlikte sosyal bilimlerde sistematik araştırma yöntemleri oluştu; böylece, 20. yüzyılın başında ortaya çıkan modern eğitim yaklaşımları bu sistematiğin temeline oturtuldu..

1746-1827 Johann Heinrich Pestalozzi (İsveçli realist eğitimci ) İsviçre ve Almanya'da kurduğu okullarda öğrenci ve öğretmen eğitimi verdi

1782-1852Friedrich Froebel 1837'de Almanya'da ilk anaokulunu kurdu 

1776-1841 Johann Friedrich Herbart ilk sistematik ders planlanması uygulamalarını ortaya koydu 

1824 Padişah 2. Mahmut tarafından ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi 

1847-1949 Eğitimde özellikle öğrenme, transfer, bireysel farklılıklar ve zeka üzerine çalışmalar yapan Edward L. Thorndike yaşadı; Thorndike,eğitimin üç temel kuralı olan tekrar, güdülenme ve dönüt kavramlarını eğitime uygulamıştır. 

1849-1936 Şartlı refleks üzerine çalışmaları ile psikoloji alanında yeni ufuklar açan 1904 Nobel ödüllü Rus bilim adamı Ivan Pavlov yaşadı 

1850 İngiliz sosyolog Herbert Spencer, Charles Darwin tarafından ortaya atılan evrim teorisini eğitim alanında uyguladı 

1849-1926 İsveçli bir feminist ve eğitimci olan Ellen Key tarafından "ilerlemeci (progressive) eğitim" metodunun ortaya atılması 

1878 İngiliz hükümeti çıkardığı yasayla fabrikalarda çocuk çalıştırmayı sınırlayarak çocuklara daha çok okula devam hakkı verdi 

1859-1952 John Dewey tarafından başlatılan eğitim hareketinin tüm dünyaya yayılması

 1870-1952 Maria Montessori tarafından daha sonra dünyada çok yaygınlaşacak olan okul öncesi eğitim çalışmaları 

1896-1934 Lev S. Vygotsky geliştirdiği bilişsel sosyo-kültürel kuram çerçevesinde eğitimde hümanist-yapılandırmacı(constructivist) anlayışın öncülüğünü yapmıştır

 1896-1980 Jean Piaget' nin çocuk gelişimi üzerine çalışmaları 

1904-1990 Davranışçı (behaviorist) yaklaşımın uygulayıcılarından Burrhus Frederic Skinner geliştirdiği "öğrenme makinaları" ile BDE'nin de öncülüğünü yapmıştır 

1912 Max Wertheimer tarafından ilk bilişsel öğrenim görüşü olan Gestalt teorisi üzerine ilk yazılar yazıldı 

2 Mayıs 1920 Türkiye' de Millî Eğitim Bakanlığı'nın kurulması 

3 Kasım 1928 Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun çıkarıldı 

1938 B. F. Skinner' in davranışçı teori üzerine yazdığı ilk önemli kitabı olan "The Behavior of Organisms" (Canlıların Davranışı) yayınlandı 

1940-1953 Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyetin ilk yıllarında temelleri atılan köy enstitüleri bu yıllar arasında hizmet vermiştir. 

1945 UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) kuruldu. 

1957 Eski S.S.C.B tarafından Sputnik uzay gemisinin fırlatılması 

1963 David Ausubel tarafından geliştirilen "anlamlı öğrenme" (meaningful learning) kuramı kapsamında "ön düzenleyiciler"in (advance organizers) hazırlanma ve kullanım ilkelerinin oluşturularak şimdiki "kavram haritaları"nın temellerinin atılması 

1964 Jerome Bruner' in bilişsel gelişim teorisi 

1968-1970 Abraham Maslow' un motivasyon teorisi üzerine çalışması 

1969 Amerika'da "ARPANET" projesiyle birlikte eğitimde bir çığır açan "INTERNET" in ortaya çıkması 

1970 Abraham Maslow tarafından insan güdülenmelerinin daha organize bir biçimde listelenmesi 

1983-1993 Howard Gardner' ın "Çoklu Zeka Kuramı" 

1986 Albert Bandura'nın sosyal bilişsel kuramı (social cognitive theory)

2002 Gülçin Karadeniz akademik hayata geçti ve her şey karmakarış oldu:))))))

Sevgiler,

Gülçin KARADENİZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder